Kasem Bundit UniversityLaw4u

เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่มีความสนใจในกฎหมาย ได้เข้าศึกษาหาความรู้และนาไปใช้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เพราะในสภาพแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน กฎหมายได้เข้าไปแทรกซึมอยู่ในทุกสาขาอาชีพก็ว่าได้

คณะนิติศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนในแนวเดียวกับที่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือนัยอีก พระนามหนึ่ง คือ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงวางรากฐานการศึกษากฎหมายไว้ ซึ่งมีวิชาหลักคือ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้ดาเนินการสอนตามแนวทางของพระองค์ท่านมาตลอดจนทุกวันนี้

คณะนิติศาสตร์ตระหนักเสมอว่าบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาแล้วนั้น ต้องเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติ จึงได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันกฎหมายต่างๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษ ในการถ่ายทอดความ รู้แก่นักศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2533 และได้ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยคณะได้ทำการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาวิชาการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตทางกฎหมายมีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ซึ่งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2544
 2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2546
 3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2551

 4. ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2552 สานักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เปลี่ยนแปลงในรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยปรับปรุงรายวิชาที่สอดแทรกทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน

  คณะนิติศาสตร์จึงมีการแก้ไขรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

 5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักกฎหมายให้มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศในวิชาชีพกฎหมาย จึงได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ตามแผนพัฒนาด้านการเรียนการสอนและ การผลิตบัณฑิต ในปีการศึกษา 2554 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นนักกฎหมายที่มีคุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์ต่อสังคม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ต่อหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ปรัชญา (Pledge)

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม

ปณิธาน (Determination)

ตั้งมั่น พัฒนา เสริมสร้าง คุณประโยชน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นคณะที่ติดอันดับ 1 ใน 6 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ โดยได้รับการยอมรับจากสังคมในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีหลักสูตรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี และพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
“ปฏิรูปการการเรียนรู้ ควบคู่ปฏิบัติ วิชาชีพสันทัด เคร่งครัดนิติธรรม สร้างผู้นำสู่สังคม”

พันธกิจ (Mission)

คณะนิติศาสตร์ มีพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วยการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุพันธกิจ ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม
 2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาสังคมประเทศชาติ
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งแก่สังคมและชุมชน
 4. ส่งเสริมสนับสนุนในการบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

เป้าประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาชีพกฎหมาย ตลอดจนต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ที่สามารถพัฒนาตนจากผู้เรียนสู่การเป็นนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม ความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจนเป็นที่ยอมรับของสังคม
 2. เพื่อผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการในเชิงปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับ ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคสังคม ตลอดจนมีวัฒนธรรมการวิจัยภายในคณะอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
 3. เพื่อให้บริการทางวิชาการที่มุ่งสร้างทางเลือกให้แก่สังคม สามารถสนับสนุนการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และภาครัฐ
 4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

รักษาการคณบดี : รศ.ดร.ประสาน บุญโสภาคย์
Tel : 02-320-2777 ต่อ -
Email : -