Kasem Bundit UniversityLaw4u

ผู้บริหาร

รศ.ดร.ประสาน บุญโสภาคย์
ตำแหน่ง รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์
-ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

  คุณวุฒิ
 • ปริญญาเอก ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท พบ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม) (เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นบท. เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต

อาจารย์สิทธิชัย สุวรรณลพ
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  คุณวุฒิ
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ปราชญา อ่อนนาค
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  คุณวุฒิ
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์ชลธิชา สมสอาด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  คุณวุฒิ
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิตศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นบท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • กำลังศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวชญาณิศร์ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง เลขานุการ คณะนิติศาสตร์
  คุณวุฒิ
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รักษาการคณบดี : รศ.ดร.ประสาน บุญโสภาคย์
Tel : 02-320-2777 ต่อ -
Email : -