ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราชญา อ่อนนาค อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขากฎหมายเอกชน คณะนิติศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราชญา อ่อนนาค อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขากฎหมายเอกชน คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราชญา อ่อนนาค”
รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขากฎหมายเอกชน คณะนิติศาสตร์