บุคลากรสายสนับสนุน

คุณชญาณิศร์ เหล็กชื่น
เลขานุการคณะนิติศาสตร์