Loading…

อยากรู้จักคณะเรารึเปล่า?

รู้จักเรามากขึ้น

ประวัติคณะนิติศาสตร์

ประวัติคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่มีความสนใจในกฎหมายได้เข้าศึกษาหาความรู้และนำไปใช้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เพราะในสภาพแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน กฎหมายได้เข้าไปแทรกซึมอยู่ในทุกสาขาอาชีพก็ว่าได้
คณะนิติศาสตร์ตระหนักเสมอว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วนั้น ต้องเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติ จึงได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันกฎหมายต่างๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษ ในการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2533 และได้ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2540 โดยคณะได้ทำการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาวิชาการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตทางกฎหมายมีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ซึ่งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2544
2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2546
3) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2551
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2552 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เปลี่ยนแปลงในรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยปรับปรุงรายวิชาที่สอดแทรกทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์จึงมีการแก้ไขรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
4) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
5) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักกฎหมายให้มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศในวิชาชีพกฎหมาย จึงได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ตามแผนพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต ในปีการศึกษา 2554 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นนักกฎหมายที่มีคุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์ต่อสังคม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ต่อหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ซึ่งหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

ปรัชญา (Pledge)
เรียนรู้ควบคู่ปฏิบัติ วิชาชีพสันทัด เคร่งครัดคุณธรรม มุ่งนำความรู้สู่สังคม

ปณิธาน (Determination)
คณะนิติศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมีทักษะวิชาชีพในการเป็นนักกฎหมายเชิงรุกที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายและมีทักษะในด้านวิชาชีพ เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก สามารถทำงานและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ (Mission)
คณะนิติศาสตร์มีพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกที่มีคุณธรรมจริยธรรม
2. สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์
3. ให้บริการวิชาการด้านกฎหมายแก่สังคม
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมอันดีงามของสังคม