ประวัติคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่มีความสนใจในกฎหมายได้เข้าศึกษาหาความรู้และนำไปใช้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เพราะในสภาพแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน กฎหมายได้เข้าไปแทรกซึมอยู่ในทุกสาขาอาชีพก็ว่าได้ คณะนิติศาสตร์ตระหนักเสมอว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วนั้น ต้องเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติ จึงได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันกฎหมายต่างๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษ ในการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2533 และได้ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2540 โดยคณะได้ทำการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาวิชาการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตทางกฎหมายมีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ซึ่งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2544 2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2546 3) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2552 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เปลี่ยนแปลงในรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยปรับปรุงรายวิชาที่สอดแทรกทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์จึงมีการแก้ไขรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 4) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 5) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559                                                                                                                                                                6) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักกฎหมายให้มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศในวิชาชีพกฎหมาย จึงได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ตามแผนพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต ในปีการศึกษา 2554 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นนักกฎหมายที่มีคุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์ต่อสังคม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ต่อหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ซึ่งหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559