Loading…

อยากรู้จักคณะเรารึเปล่า?

รู้จักเรามากขึ้น

ผู้บริหารคณะจิตวิทยา

รศ. ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
รศ.ประณต เค้าฉิม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร
หัวหน้าสาขา