ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

ศาสตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
pornchai.soo@kbu.ac.th02-320-2777 ต่อ 1312
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราชญา อ่อนนาค
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
-นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2537 -นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2549 -ประกาศนียบัตรวิชาหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
prachya.onn@kbu.ac.th02-320-2777 ต่อ 1312
อาจารย์ ณปภัช นธกิจไพศาล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2546 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2550 - ประกาศนียบัตรวิชาหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ พ.ศ. 2549 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2548
napaphat.nat@kbu.ac.th02-320-2777 ต่อ 1312
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาน บุญโสภาคย์
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2510 - พบ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม) (เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2535 - ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2545 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2513
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลธิชา สมสอาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2537 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2542 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2542 - ประกาศนียบัตรวิชาหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ - กำลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขานิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
chonthicha.som@kbu.ac.th02-320-2777 ต่อ 1170
นางชญาณิศร์ เหล็กชื่น
เลขานุการคณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2553 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2558
laws@kbu.ac.th02-320-2777 ต่อ 1312