คณาจารย์และนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา และ QR code ของคณะจิตวิทยาภาคการศึกษา 1/2559