อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ศาสตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาน บุญโสภาคย์
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ อรวรรณ พจนานุรัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลธิชา สมสอาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราชญา อ่อนนาค
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ณัฐนันท์ ธรรมนิจกุล
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์วิชัย สุธรรมธารีกุล
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์สิทธิชัย สุวรรณลพ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์รภา เพเทอร์ส
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์พนิต มงคลธรรม รัตนะ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ดวงกมล ขวัญยืน
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์