อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2507 - Master of Comparative Law , Southern Methodist University, U.S.A., 1970 - Cert. International & Comparative Law, Southwestern Legal Foundation, U.S.A., 1970 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาน บุญโสภาคย์
-
รองศาสตราจารย์ อรวรรณ พจนานุรัตน์
รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2541 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 - Master of International Tourism and Hotel Management, Southern Cross University, Australia , 2004 - Master of Laws, Kyushu University, Japan, 2004
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลธิชา สมสอาด