อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราชญา อ่อนนาค
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
-นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2537 -นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2549 -ประกาศนียบัตรวิชาหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
prachya.oon@kbu.ac.th02-320-2777 ต่อ 1312
อาจารย์ รภา เพเทอร์ส
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
-นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 - International Legal Studies, Golden Gate University, USA ,1999
rapa.pet@kbu.ac.th02-3202777 ต่อ 1312
อาจารย์ หนึ่งฤทัย มาลี
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2551 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2556 - ประกาศนียบัตรวิชาหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
neungruthai.mal@kbu.ac.th02-904-2222 ต่อ 2217
อาจารย์ สุทธิพงษ์ บุญพอ
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2554 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2558 - ประกาศนียบัตรวิชาหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
suttipong.boo@kbu.ac.th02-904-2222 ต่อ 2217
อาจารย์ ดวงกมล ขวัญยืน
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2553 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, พ.ศ. 2561
duangkamol.kwa@kbu.ac.th02-320-2777 ต่อ 1170