รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา  คุณวุฒิและสถาบัน  ปีที่สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท  กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) สถาบันระหว่างชาติสำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 2517 
ปริญญาตรี  กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (การมัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน 2514 

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน

 1. ประณต เค้าฉิม และคณะ. (2556). เอกสารประกอบการสอน จว.100 จิตวิทยาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ผู้เขียนร่วม บทที่ 1 ศาสตร์ทางจิตวิทยา บทที่ 2 กลไกทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม และ บทที่ 5 การเรียนรู้)
 2. ประณต เค้าฉิม และ อรรควิช จารึกจารีต. (2554). เอกสารประกอบการสอน จว.202 การเรียนรู้และการจำ. กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 3. ประณต เค้าฉิม. (2553). เอกสารประกอบการสอน จว.101 ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา. กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 4. ประณต เค้าฉิม. (2552). เอกสารประกอบการสอน จว.103 ฐานทางสรีระของพฤติกรรม. กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 5. ประณต เค้าฉิม. (2552). จิตวิทยาผู้ใหญ่. กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 6. ประณต เค้าฉิม. (2549). จิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7. ประณต เค้าฉิม. (2549). จิตวิทยาวัยรุ่น. กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8. ประณต เค้าฉิม. (2526). จิตวิทยาเด็ก. กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 9. ประณต เค้าฉิม. (2526). พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมในครรภ์. กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร

 1. ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, ชูศรี วงศ์รัตนะ, ประทีป จินงี่, ประณต เค้าฉิม, ทัศนา ทองภักดี.
  (2557). การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 20 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2557, หน้า 155-170.
 2. ประณต เค้าฉิม. (2557). การศึกษาปัญหาและความต้องการความรู้ในการแก้ปัญหาของผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการเรียน อารมณ์ และสังคมของเด็กที่มีความ สามารถพิเศษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา. วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 60-69.

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

 1. ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, ชูศรี วงศ์รัตนะ, ประทีป จินงี่, ประณต เค้าฉิม , ทัศนา ทองภักดี. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

วุฒิบัตร และใบรับรอง

ประกาศเกียรติคุณ  จากนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ในการบริจากเงินประจำตำแหน่งให้กับรัฐบาล ช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ